Regulamin

Regulamin Uwaga Piwo w Fabryce Norblina oraz na KEN 18


§1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin obowiązuje Gości lokalu gastronomicznego „Uwaga Piwo” położonego w Warszawie przy ul. Żelaznej 51/53 oraz lokalu "Uwaga Piwo" przy Al. KEN 18 w Warszawie, dalej jako: Uwaga Piwo albo Lokal.
 2. Goście Uwaga Piwo mają obowiązek zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. Wejście na teren Lokalu, dokonanie rezerwacji lub wynajęcie części Lokalu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 4. Lokal objęty jest stałym monitoringiem wizyjnym.
 5. Obsługa Lokalu może odmówić realizacji usługi w uzasadnionych przypadkach, w szczególności podania alkoholu osobie nietrzeźwej lub niepełnoletniej.
 6. Zabrania się wnoszenia na teren Lokalu:
  1. napojów;
  2. alkoholu;
  3. przekąsek i jedzenia - własne jedzenie można wnieść tylko za zgodą pracownika Lokalu.
  4. środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie;
  5. przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia Gości, takich jak noże, broń palna i gazowa, wyroby pirotechniczne.
 7. Osoby przebywające na terenie Lokalu mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do zaleceń pracowników Lokalu, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
 8. Goście zachowujący się agresywnie lub stwarzający bezpośrednie zagrożenie dla innych Gości, ich mienia oraz mienia Uwaga Piwo, w stanie upojenia alkoholowego, będący pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające Regulamin zostaną wyproszeni z Lokalu.
 9. W lokalu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym używania podgrzewaczy tytoniu jak Iqos, Glo, Flow.
§2. Rejestrowanie wydarzeń

 1. Lokal zastrzega sobie możliwość rejestrowania wydarzeń odbywających się na terenie Lokalu, w szczególności poprzez wykonywanie fotografii i materiałów filmowych przy użyciu sprzętu audiowizualnego.
 2. Goście wyrażają nieodwołalną zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas wydarzeń organizowanych przez Uwaga Piwo, w tym we współpracy z Partnerami, dla celów własnych Lokalu oraz Partnerów będących sponsorem organizowanych wydarzeń, w szczególności bezpośredniego marketingu, promocyjnych oraz informacyjnych,
 3. Zgoda, o której mowa w ust. 2 powyżej, udzielona zostaje bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz obejmuje wszelkie znane pola eksploatacji, w szczególności: wykorzystywanie i eksploatację w sieci Internet, w tym na portalach społecznościowych, jak np. Facebook, Instagram, Tik Tok, publiczne odtwarzanie i udostępnianie, utrwalanie, zwielokrotnianie i publikowanie w jakiejkolwiek formie i technice, w tym na egzemplarzach ulotek, plakatów, billboardów.
 4. Za wydarzenia uważa się też codzienną aktywność w Lokalu.
§5. Rezerwacje

 1. Rezerwacji miejsc siedzących w Lokalu można dokonać pod numerem telefonu lub drogą e-mail, numer i adres e-mail jest podany na podstronach, w zależności od lokalizacji lokalu.
 2. Bezpłatną rezerwacją może być objęte maksymalnie 40 osób w Fabryce Norblina i 20 osób na AL. KEN 18.
 3. Rezerwacje dotyczą tylko miejsc w środku lokalu, w ogródku rezerwacji nie przyjmujemy.
 4. Rezerwacji można dokonać najpóźniej na godzinę 21:00. 
 5. Rezerwacje obowiązują przez 30 minut od ustalonej i potwierdzonej godziny rezerwacji. Po upływie tego czasu, Uwaga Piwo zastrzega sobie prawo do zwolnienia miejsc objętych rezerwacją.
§6. Odpowiedzialność

 1. Goście opowiadają za wyrządzone szkody materialne w Lokalu.
 2. Osoba dokonująca rezerwacji ponosi odpowiedzialność za wyrządzone szkody materialne Gości objętych rezerwacją
 3. Uwaga Piwo nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w mieniu lub na osobie, w tym na terenie przyległym do Lokalu lub w jego obrębie.
 4. Uwaga Piwo nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie Lokalu.
§7. Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO.
  
 1. Administratorem danych osobowych jest "Uwaga Piwo" z siedzibą na ul. Żelaznej 51/53 w Warszawie, który przetwarza dane osobowe w celach związanych z realizacją usług oferowanych w barze,, zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 
 2. Każdy gość ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych. 
 3. Dane osobowe gości są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż wymaga tego obowiązujące prawo. 
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji usług oferowanych przez "Uwaga Piwo", w tym do zrobienia rezerwacji. Niepodanie danych osobowych może skutkować niemożnością realizacji niektórych usług. 
 5. "Uwaga Piwo" zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i zapewnienia ich bezpieczeństwa poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Dziękujemy za przestrzeganie regulaminu i życzymy miłego pobytu w "Uwaga Piwo".
Szukaj

Informacje o licencji

Ups! Licencja nie jest jeszcze aktywna


×

Licencja dla tej strony nie została jeszcze aktywowana lub licencja wygasła.


Spróbuj ponownie

 • Jeśli Twoja witryna działała i przestała, skontaktuj się ze swoją firmą hostingową - to firma, za którą płacisz za stronę internetową, domenę lub hosting
 • Jeśli Twoja witryna jeszcze nie działała, prawdopodobnie nie masz licencji. Możesz skontaktować się ze swoją firmą hostingową w celu uzyskania pomocy lub samodzielnie uzyskać licencję
  Zaloguj się Uzyskaj licencję dla domeny